INA RELEASE INFO

 

.

Trema 2023-3 Correctie voor het aanpassen van het gezinsinkomen van een ouder met een nieuwe partner toegevoegd

Bij de berekening van de behoefte van een nieuw kind van een ouder met een nieuwe partner wordt uitgegaan van het gezinsinkomen van deze ouders. Soms moet dit gezinsinkomen nog gecorrigeerd worden, bijvoorbeeld met de alimentatie die al wordt betaald aan andere kinderen.

In een draagkrachtberekening is het nu mogelijk om in INA een correctie van dit gezinsinkomen te kunnen invoeren. Deze correctiemogelijkheid staat opgenomen bij de nieuwe partner, maar heeft natuurlijk betrekking op het gezinsinkomen.

Trema 2023-3 Advies bij inkomensafhankelijke combinatiekorting bij nooit samengewoond aangepast

De behoefte van een kind van wie de ouders nooit in gezinsverband hebben samengeleefd wordt bepaald door het gemiddelde te nemen van de behoefte berekend op basis van het inkomen van de ene ouder en de behoefte berekend op basis van het inkomen van de andere ouder. Bij de bepaling van het inkomen van iedere ouder afzonderlijk moet met de aanspraak op kindgebonden budget rekening worden gehouden ook al is dit voor een ouder een fictief bedrag (dus alsof het kind alleen bij die ouder zou zijn opgegroeid). Ook andere, fiscale aanspraken in die fictieve situatie, zoals inkomensafhankelijke combinatiekorting dienen in aanmerking te worden genomen. Het gaat immers om het bepalen van het bedrag dat de betreffende ouder uit de ter beschikking staande middelen aan het kind zou besteden als het bij hem/haar zou opgroeien. Wanneer u in INA in de behoefteberekening kiest voor Nee bij de vraag ”Ouders hebben in gezinsverband geleefd” dan houdt het advies voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting hier nu ook rekening mee.

Trema 2023-2 Hernoemen naam berekening

In het hoofdmenu is een extra optie toegevoegd om de naam van de berekening aan te kunnen passen in een andere naam.

Trema 2023-2 Rekendatum aangepast

Wanneer u in een oudere periode rekent, dan werd voorheen als rekendatum aan gehouden de eerste dag van deze periode, bijvoorbeeld in periode 2022-1 was de rekendatum 1-1-2022. Dit is in INA aangepast, voortaan is de rekendatum de laatste dag van de periode, dus nu is de rekendatum 30-6-2022.
Maar wanneer u in de meest recentste periode rekent (momenteel 2023-2) dan rekent INA met de datum van vandaag.

Trema 2023-1 Aanpassing Box III

In december 2021 heeft de Hoge Raad in het Kerstavond-arrest geoordeeld dat het box 3-stelsel in bepaalde gevallen in strijd is met Europees recht en dat dit moet worden hersteld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het verleden (2017 t/m 2022), de overbruggingsperiode (2023 t/m 2025) en de toekomst (2026 en latere jaren).

Voor de belastingjaren 2023, 2024 en 2025 heeft het kabinet overbruggende wetgeving voor box 3 ontworpen, op basis van de forfaitaire spaarvariant. Bij de forfaitaire spaarvariant wordt het vermogen verdeeld in drie vermogenscategorieën met elk een eigen forfaitair rendementspercentage:

 • banktegoeden (0,36%)
 • overige bezittingen (6,17%)
 • schulden (2,57%).

De definitieve percentages worden begin 2024 vast gesteld.

Rekening houdend met het heffingsvrije vermogen wordt vervolgens een nieuw voordeel uit sparen en beleggen berekend.

Trema 2023-1 Behoeftetabel eigen aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen

In de tabellen eigen aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen zijn de eerste twee kolommen vervallen (dus die van € 1250 en 1500). En in de tabellen eigen aandeel wordt vanaf 2023 gerekend met een gemiddeld bedrag aan te ontvangen kinderbijslag. Het puntensysteem is daarmee vervallen.

Trema 2023-1 Jusvergelijking wordt Vergelijking besteedbaar netto inkomen

 

De zogenoemde jus-vergelijking is veranderd in een vergelijking van bedragen die partijen na betaling van alimentatie feitelijk netto te besteden hebben.

 • In de vroegere jusvergelijking werd het gehele draagkrachtloos inkomen als last meegenomen in de vergelijking. In de nieuwe vergelijking wordt de netto beschikbare inkomens van partijen met elkaar vergeleken. En alleen nog maar de bijzondere kosten, die niet verwijtbaar en niet vermijdbaar zijn, worden in de vergelijking meegenomen. Dit geldt ook voor de kosten van de kinderen, voor zover die niet uit een kindgebonden budget worden vergoed.
  Lees over de Vergelijking op bladzijde 27 en 28 van de Alimentatienormen 2023 >>

Trema 2023-1 Forfaitaire benadering draagkracht partneralimentatie

De vaststelling van de draagkracht voor kinder- en partneralimentatie zijn zoveel mogelijk gelijkgetrokken. Bij zowel kinder- als partneralimentatie wordt nu in beginsel forfaitair gerekend met een woonbudget van 30 procent van het netto besteedbaar inkomen.

 • Post 122b was voorheen de bijstandsnorm en is nu het bedrag voor kosten aan levensonderhoud. Dit bedrag is wel afgeleid van de bijstandsnorm ( € 1.175 pm).
 • Post 123b waren voorheen de werkelijke woonlasten, dit is nu het woonbudget geworden.
  Het woonbudget is 30% van het netto besteedbaar inkomen (post 120b).
  Lees over het Woonbudget op bladzijde 21 en 23 van de Alimentatienormen 2023 >>
 • De post 124 t/134 zijn vervallen en vervangen door post 134b Overige lasten
  Lees over Overige lasten op bladzijde 35, 36 en 37 van de Alimentatienormen 2023 >>

2022-5 Aanpassing gemiddelde berekenen bij nooit in gezinsverband geleefd

Wanneer een kind nooit in gezinsverband heeft geleefd, kan het zo zijn dat dit kind bij één van de ouders wel met meerdere kinderen bij die ouder in het gezin leeft. Je kunt dan voor deze betreffende ouder de tabel en de punten aanpassen. Omdat de eigen bijdrage in de kosten van het kind voor de ene ouder wordt berekend op basis van 1 kind en voor de andere ouder op basis van meerdere kinderen, moet bij de berekening van het gemiddelde hier rekening mee worden gehouden. In INA is nu een mogelijkheid ingebouwd om handmatig hier een correctie voor te maken.

2022-5 Post 138a Af: bijdrage aan andere kinderen

In de berekening van de kinderalimentatie was al een tijdje een post (138a) voor bijdrage aan andere kinderen opgenomen. Deze post is nu ook opgenomen in de berekening voor partneralimentatie. Standaard wordt het bedrag dat staat ingevuld bij post 138a voor kinderalimentatie ook ingevuld onder deze post bij de partneralimentatie.

2022-5 Aanpassingen bruto aanvullende behoefteberekening

In de bruto aanvullende behoefteberekening is de post Aandeel kosten kinderen (incl. zorgkorting) aangepast. Als standaard optie wordt voortaan bij een nieuwe berekening gerekend met de optie: Post 141 – bedrag KGB. Bij deze optie wordt alleen het eigen aandeel in de kosten van de kinderen meegenomen wat niet gedekt wordt door het kindgebonden budget.

2022-4 Aanpassing Jusvergelijking

In de jusvergelijking is de post Aandeel kosten kinderen (incl. zorgkorting) aangepast. Er zijn voor deze post nu drie opties mogelijk, namelijk:

 

X Post 141 – bedrag KGB
O Post 141
O Zelf invullen

 

Als standaard optie wordt bij een nieuwe berekening gerekend met de optie: Post 141 – bedrag KGB. Bij deze optie wordt alleen het eigen aandeel in de kosten van de kinderen meegenomen wat niet gedekt wordt door het kindgebonden budget.

2022-4 Post 111 aangepast – Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

Op 28-4-2022 heeft Staatssecretaris Van Rij bekend gemaakt dat het rechtsherstel box 3 voor de jaren 2017 t/m 2022 zal gebeuren volgens de spaarvariant. Hierbij krijgen vooral mensen met spaargeld geld terug.

In eerste instantie geldt dit rechtsherstel, en dus mogelijke belastingteruggave, alléén voor mensen die tijdig bezwaar hebben gemaakt. Maar het rechtsherstel geldt ook voor nog niet vastgestelde of opgelegde aanslagen box 3 en daarmee voor veel meer mensen. Eind 2022 wordt duidelijk of mensen die (niet tijdig) bezwaar hebben gemaakt ook rechtsherstel voor de eerdere jaren krijgen.

 

In INA wordt het voordeel uit sparen en beleggen van post 111 standaard berekend volgens de fictieve verdeling. Maar wilt u het voordeel uit sparen en beleggen conform de de werkelijke verdeling van het spaargeld en beleggingen berekenen, dan kunt u hiervoor Hulpmiddel box 3 inkomen gebruiken. Het berekende voordeel uit sparen en beleggen kunt u dan handmatig invullen in post 111.

 

Hulpmiddel box 3-inkomen – nieuwe methode >>>
Met dit hulpmiddel kan het box 3-inkomen (belastbaar inkomen uit sparen en belegen) met de nieuwe methode worden berekend. Dit inkomen kunt u (indien van toepassing) invullen in post 111.

 

Uitleg Belastingdienst nieuwe berekening box 3-inkomen >>>

2022-3  Trema release 2022-2

De cijfers voor periode 2012-2 zijn beschikbaar in INA. In deze nieuwe periode zijn alleen de bijstandsnormen bij post 9 en 121 aangepast.

.

Alleenstaande  € 1.1020
Echtpaar of ongehuwd samenwonenden € 1.574
Alleenstaande AOW-er  € 1.226
Echtpaar of ongehuwd samenwonenden AOW-er € 1.660

2022-2 Nieuwe functies bij de optie Specificatie

Bij veel posten is het mogelijk om een specificatie in te voeren. Voorheen was het hierbij alleen mogelijk om bedragen bij elkaar op te tellen. De specificatie is nu uitgebreid met twee extra opties, namelijk het berekenen van een gemiddelde en het berekenen van een gemiddelde met weegfactor.

 

Je kunt nu kiezen uit:

O Optellen

O Gemiddelde

O Gemiddelde met weegfactor

 

Bij de berekening van het gemiddelde met weegfactor wordt bedoeld dat elk bedrag met een wegingsfactor (cijfer) wordt vermenigvuldigd, deze bedragen worden bij elkaar opgeteld en vervolgens wordt dit totaal gedeeld door de som van de wegingsfactoren.

2022-2 Nieuwe optie om de draagkracht gelijk te verdelen over de kinderen

In de berekening en verdeling van de kosten van de kinderen wordt standaard de draagkracht van een partij verdeeld naar rato van de behoefte van de kinderen. Hier is een nieuwe optie aan toegevoegd, namelijk om de draagkracht van een partij gelijk te verdelen over de kinderen.

 

Deze nieuwe optie vindt u onder het blok ”Gegevens  overnemen tbv kinderalimentatie”.

2022-2 Schermen van de Netto Methode aangepast

De menuschermen van de netto methode zijn in combinatie met de vraag ”Wat wilt u berekenen?” aangepast. U ziet nu alleen nog maar de menublokken die nodig zijn voor de berekening die u wilt maken.

 

Wanneer u bijvoorbeeld kinderalimentatie na scheiding wilt berekenen, dan worden alleen nog maar de posten getoond die u nodig heeft voor deze berekening en niet meer de posten 9 t/m27.

 

Ook kunt u nu in de netto methode een aparte berekening vóór scheiding maken om de behoefte van de kinderen te berekenen.

2022-2 Van periode wisselen bij een nieuwe berekening in een casus

Bij het maken van een nieuwe berekening in een casus kunt u de periode nu ook aanpassen wanneer u gegevens overneemt uit een andere casus.

Let op! Het is hier alleen mogelijk van periode te wisselen wanneer bij de partijen een geboortedatum heeft ingevoerd. Wanneer u alleen een leeftijd( dus zonder geboortedatum) heeft ingevoerd, dan kunt u gewoon in de berekening zelf de periode aanpassen.

Trema release 2022-1

De cijfers voor periode 2022-1 zijn beschikbaar in INA.

 

Op 29 december is het nieuwe rapport Alimentatienormen 2022 gepubliceerd met als bijlage de nieuwe tarieven 2022-1. In het rapport zijn, naast kleinere aanpassingen van ondergeschikt belang, de volgende aanpassingen doorgevoerd. LEER MEER >>>

 

Belangrijkste belasting wijzigingen die effect hebben op de uitkomst van een alimentatieberekening. LEES MEER >>>

Release 2021-16b  Verzorgend ouder en bijstandsnorm

Bij het aanmaken van een berekening is een extra vraag toegevoegd bij de Alimentatie gerechtige, namelijk de vraag:

Is de alimentatiegerechtigde een verzorgende ouder met bijstandsuitkering?

Standaard staat deze vraag op NEE. Wanneer de JA wordt aangeklikt, dan wordt de draagkracht van de Alimentatiegerechtigde bij post 140a op NUL zetten.

Release 2021-16a  Wat wilt u berekenen aangepast

Wanneer u een berekening bij een casus aanmaakt kunt u voortaan duidelijk kiezen wat u in deze berekening wilt gaan berekenen, namelijk:

O Voor scheiding (behoefte)
O Na scheiding (draagkracht)

O Alleen kinderalimentatie
O Alleen partneralimentatie
O Kinder- en partneralimentatie

Release 2021-15 Melding bij TEKORT aan draagkracht 

Wanneer de totale draagkracht van de ouders kleiner is dan de totale behoefte van de kinderen, dus wanneer er een tekort is, toont INA een waarschuwing tekst. Check dan bij iedere ouder of zijn/haar werkelijke woonlast duurzaam aanmerkelijk lager is dan de forfaitaire woonlast waarmee in de berekening standaard is gerekend. U kunt de woonlast aanpassen in post 123a van de draagkrachtberekening t.b.v. kinderalimentatie. Zie ook Hoge Raad uitspraak van 6 april 2021 ECLI:NL:HR:2021:586.

Release 2021-13 Indexeren in Startmenu

In het startmenu is nu ook een berekening opgenomen om een bedrag te kunnen indexeren. Deze optie was er al als rekenmethode in een casus, maar nu hoeft u voortaan dus niet eerst een casus aan te maken om even een bedrag te kunnen indexeren. De indexering is een losse berekening, die u kunt printen of als PDF kan downloaden.

Release 2021-12 Nieuwe Bruto aanvullende berekening

In de draagkrachtberekening is een nieuwe bruto aanvullende behoefteberekening opgenomen.

 

ZIE de nieuwe handleiding >>>

Release 2021-11  Jusvergelijking en Berekening kosten kinderen opgenomen in printmenu

De rekenmethodes waren tot nu toe alleen te printen/te downloaden als PDF bij de rekenmethodes zelf. Maar de Jusvergelijking en Berekening en verdeling kosten kinderen zijn voortaan ook te printen/als PDF te downloaden vanuit het printmenu in de bovenbalk.

Let op! De Berekening en verdeling kosten kinderen moet wel eerst een keer zijn doorlopen voordat deze in het printmenu verschijnt.

Let op! Bij de jusvergelijking wordt standaard gerekend met 100% jus.

Release 2021-9  TREMA  2021-2

De tarieven voor periode 2021-2 zijn beschikbaar in INA. In deze nieuwe periode zijn alleen de bijstandsnormen bij post 9 en 121 aangepast.

.

Alleenstaande  € 1.079
Echtpaar of ongehuwd samenwonenden € 1.541
Alleenstaande AOW-er  € 1.200
Echtpaar of ongehuwd samenwonenden AOW-er € 1.627

.

Release 2021-7a  Nieuwe post voor het Individueel Keuze Budget (IKB/PKB) 

Het individueel keuze budget (IKB) ,ook wel persoonlijke keuzebudget (PKB) genoemd, is een percentage van het salaris. Het budget is vaak onderdeel van de arbeidsvoorwaarden en bestaat meestal uit verschillende componenten, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage en omgerekend bovenwettelijk verlof.  Het budget wordt iedere salarisperiode opgebouwd. De werknemer kan min of meer vrij over dit budget beschikken. Een deel van het budget kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld extra vrije dagen, scholing, extra pensioen of het budget wordt uitgekeerd als extra loon. Budget dat gedurende het jaar niet besteed is, wordt in december van dat jaar uitbetaald. Meenemen naar een nieuw jaar is niet mogelijk. Het budget wat als loon wordt uitbetaald wordt in principe als bruto inkomen meegenomen in de alimentatieberekening als overige bruto inkomsten. In INA is voor dit budget een eigen post gemaakt onder post 49. Let op! Meestal zit het vakantiegeld in het budget, zet de post van het vakantiegeld (post 44) dan op nul.

 

 

.

Release 2021-7b  Nieuwe post voor Netto premie Whk & WGA 

De Werkhervattingskas (Whk) is de premie die een werkgever aan de belastingdienst moet betalen als vergoeding voor ZW uitkeringen en WGA  uitkeringen. De werkgever betaalt deze gedifferentieerde premie Werkhervattingkas (Whk), maar werkgever mag een deel van deze premie op de werknemer verhalen. Dat betekent dat de werkgever een deel van de premie op het nettoloon inhoudt. Het bedrag dat uw werkgever inhoudt, heet premie Whk of WGA eigen risicodrager.

 

 

.

Release 2021-7c   Bij de nieuwe partner is een post voor het kindgebonden budget toegevoegd. 

Bij nieuwe partner van de alimentatieplichtige en bij de nieuwe partner van de alimentatiegerechtigde is een extra post toegevoegd voor kindgebonden budget. Standaard wordt het kindgebonden budget berekend en meegenomen bij een partij en niet bij een nieuwe partner. Wilt u liever dat het kindgebonden budget wordt meegenomen bij het inkomen van de nieuwe partner, zet dat het kindgebonden budget bij de partij op nul en vul het bedrag aan kindgebonden budget in bij post 119a van de nieuwe partner.

 

.

Release 2021-6  Advies kindgebonden budget wanneer ouders en kind nooit in gezinsverband hebben geleefd

De behoefte van een kind waarvan de ouders nooit in gezinsverband hebben samengeleefd wordt berekend door het gemiddelde te nemen van de behoefte berekend op basis van het inkomen van de ene ouder (inclusief het voor het betreffende kind ontvangen kindgebonden budget) en de behoefte op basis van het inkomen van de andere ouder (eveneens inclusief het voor het betreffende kind ontvangen kindgebonden budget). Voor het berekenen van het NBI van iedere ouder, gaat men er dus vanuit dat het kind (fictief) woont bij iedere ouder en dit heeft dus invloed op het kindgebonden budget. INA geeft bij iedere ouder een advies over de hoogte van het kindgebonden budget alsof het kind bij de ouder woont, ook al woont het kind in werkelijkheid dus bij de andere ouder.

 

 

.

Release 2021-4  Advies bij de inkomensafhankelijke combinatie korting

Achter de inkomensafhankelijke combinatiekorting staat tegenwoordig een advies om u te helpen of deze heffingskorting wel of niet moet worden aangevinkt. INA denkt dus met u mee, maar u bepaalt zelf of u de inkomensafhankelijke combinatiekorting wel of niet aan vinkt.

Release 2021-2/3 Kleine  aanpassingen

.

Release 2021-1 Netto behoefte o.b.v. 60% in de berekening voor scheiding

In een berekening voor scheiding wordt in INA eerst het netto besteedbaar gezinsinkomen voor scheiding berekend en het bijbehorende eigen aandeel in de kosten van de kinderen. Hierna volgt nu ook de berekening van de netto behoefte van partijen berekend op basis van de 60% norm. De ”Netto behoefte” wordt standaard berekend, maar wordt niet standaard meegenomen in de print, daarvoor moet u in het printmenu het vinkje ”Netto behoefte” aanvinken.

 

Lees meer in de handleiding: Berekening voor scheiding pagina 8 & 9 >>>

Trema release 2021

De cijfers voor periode 2021-1 zijn beschikbaar in INA.

 

Op 24 december is het nieuwe rapport Alimentatienormen 2021 gepubliceerd met als bijlage de nieuwe tarieven 2021. In het rapport zijn, naast kleinere aanpassingen van ondergeschikt belang, de volgende aanpassingen doorgevoerd. LEER MEER >>>

 

Belangrijkste belasting wijzigingen die effect hebben op de uitkomst van een alimentatieberekening. LEES MEER >>>

Release 2020-13 Volgorde post 113 t/ m 120

In de berekeningen vanaf 2021 worden voortaan de postnummers 113 tot en met 120 in een oplopende en dus meer logische volgorde getoond. Voorheen werden de netto inkomsten (post 118 en 119) na post 113 getoond, waarna dan pas de verschuldigde inkomensheffing (post 114 t/m 116) eraf werd gehaald. Deze volgorde is dus aangepast in de berekeningen vanaf 2021, eerst wordt nu het inkomen na aftrek inkomensheffing berekend en hierna pas worden de netto componenten verrekend, zoals het kindgebonden budget. De aanpassing betreft alleen de volgorde, er is niets veranderd aan de hoogte van het berekenende NBI ( post 120a en 120b).

Release 2020-9  Prognose berekening 2021 t/m 2023

U kunt in INA nu ook berekeningen maken voor de toekomstige jaren 2021 t/m 2023.  De bedragen in een prognoseberekening zijn gebaseerd op aannames en geeft dus alleen een indicatie. De bedragen zullen in de toekomst nog wijzigen. Een prognoseberekening kan alleen geprint worden (of een PDF van worden gemaakt), maar kan niet worden opgeslagen. Een prognoseberekening wordt dus niet bewaard.

 

Lees meer in de handleiding: Prognose berekening >>>

Release 2020-6/7  Aanpassing Bruto aanvullende behoefte berekening AG

In de behoefte berekening wordt voortaan ook het netto eigen inkomen en de netto aanvullende behoefte van de alimentatiegerechtigde getoond. Hierdoor ontstaat een duidelijker overzicht van de netto  behoefte, de netto aanvullende behoefte en bruto aanvullende behoefte van de alimentatiegerechtigde.

Lees meer in de handleiding: Bruto aanvullende behoefteberekening >>>

Release 2020-5  Trema release 2020-2

De tarieven voor periode 2020-2 zijn beschikbaar in INA. In deze nieuwe periode zijn alleen de bijstandsnormen bij post 9 en 121 aangepast.

.

Alleenstaande  € 1.059
Echtpaar of ongehuwd samenwonenden € 1.513
Alleenstaande AOW-er  € 1.184
Echtpaar of ongehuwd samenwonenden AOW-er € 1.607

.

Trema release 2020-4  Gegevens overnemen tbv kinderalimentatie

Met behulp van deze module kan gekozen worden wat de uitgangspunten worden in de berekening en verdeling van de kosten van de kinderen. Het gaat hierbij om de kosten van de kinderen voor scheiding en om de draagkracht.

 

 Lees meer in de handleiding: Gegevens overnemen tbv kinderalimentatie >>>

Release 2020-3 Tekstuele aanpassingen

 

.

Trema release 2020-2  Partneralimentatie & de algemene heffingskorting

De betaalde/ontvangen partneralimentatie kan invloed hebben op de hoogte van de algemene heffingskorting en zodoende ook op de draagkracht van partijen en dus uiteindelijk ook op de hoogte van de kinder- en partneralimentatie.
Wanneer u bij het blok ”Verzamelinkomen / LUS” kiest om rekening te houden met de partneralimentatie voor het bepalen van het verzamelinkomen, dan wordt standaard ook rekening  gehouden met de invloed van de betaalde / ontvangen partneralimentatie op de algemene heffingskorting.

 

 Lees meer in de handleiding: Partneralimentatie en de invloed op de algemene heffingskorting>>>

Trema release 2020-1

De cijfers voor periode 2020-1 zijn beschikbaar in INA.

Release 2019-16 Automatisch opslaan

Voorheen werd de data die u invoerde in INA pas opgeslagen wanneer u op de knop “opslaan” had geklikt. Dit is aangepast, voortaan worden alle gegevens direct opgeslagen. In principe hoeft u dus nooit meer op “opslaan” te klikken, maar het mag wel, de gegevens worden dan nog een extra keer opgeslagen.

.

Release 2019-9/13/14/15 Kleine aanpassingen

 

.

Release 2019-9/12 Open ID connect

 

.

Release 2019-11 / Trema release 2019-2

De cijfers voor periode 2019-2 zijn beschikbaar in INA. In deze nieuwe periode zijn alleen de bijstandsnormen bij post 9 en 121 aangepast.

.

Alleenstaande  € 1.030
Echtpaar of ongehuwd samenwonenden € 1.472
Alleenstaande AOW-er  € 1.154
Echtpaar of ongehuwd samenwonenden AOW-er € 1.572

.

Release 2019-9/10 Aanpassingen in headers

 

.

Release 2019-8 / DRAAGKRACHTBEREKENING TBV KINDERALIMENTATIE

Voortaan wordt de hoogte van de draagkracht ten behoeve van de kinderalimentatie als een aparte postenberekening getoond. U vindt deze nieuwe draagkrachtberekening onder post 120a (en b). Afhankelijk van het Netto Besteedbaar Inkomen (NBI) na scheiding wordt de formule of het tabelbedrag getoond.
De draagkracht van iedere partij voor kinderalimentatie is nu eenvoudig te berekenen zonder dat u de berekening en verdeling van de kosten van de kinderen hoeft te openen. Ook zijn alle posten van de formule op een eenvoudige wijze aan te passen en er kunnen notities aan worden toegevoegd.

De berekende draagkracht voor de kinderalimentatie wordt hierna automatisch overgenomen in de ”Berekening en verdeling van de kosten van de kinderen”. Maar wilt u dit niet, dan vinkt u een NEE aan in het blok bij de vraag ”Gegevens overnemen”. De draagkracht wordt dan niet overgenomen in de ”Berekening en verdeling van de kosten van de kinderen” en het scherm ”NBI na de scheiding” wordt weer als vanouds zichtbaar.

 

Lees meer in de handleiding: Draagkracht tbv kinderalimentatie >>>

 

 

.

Release 2019-5/6/7 Kleine aanpassingen

Kleine aanpassingen in A-Z index, AOW leeftijd en infoteksten.

 

 

 

.

Release 2019-4 / NBGI EN EIGEN AANDEEL KOSTEN KINDEREN NU OOK VOOR  2013 en 2014

Voor de periodes 2013 en 2014 is het nu ook mogelijk om het NBGI voor scheiding en het eigen aandeel van de kosten van de kinderen te berekenen.

Op het eerste scherm in de berekening en verdeling van de kosten van de kinderen wordt het kindgebonden budget voortaan niet meer getoond, waardoor dit scherm overzichtelijker is geworden. Het kindgebonden budget wordt in post 119a berekend en kan alleen nog maar bij post 119a worden aangepast.

 

Lees meer in de handleiding: NBGI voor scheiding & Eigen aandeel kosten kinderen >>>

 

.

Release 2019-3 / INA EN PFR VOORTAAN ALS LOSSE TABBLADEN

Tot nu toe was het zo dat als u van INA naar de kennisbank PFR switchte, u altijd in hetzelfde tabblad bleef, dus alleen in INA of alleen in PFR kon werken. Dit is veranderd, voortaan worden INA en PFR in twee verschillende tabbladen geopend. Dus het tabblad van INA blijft gewoon open staan en als u op de link naar PFR klikt, dan opent PFR in een nieuw tabblad.

 

 

.

Release 2019-2 / ZORGKORTING LOS VAN INSCHRIJVING
In de berekening en verdeling van de kosten van de kinderen is het nu mogelijk om te kiezen wie de zorgkorting van een kind ontvangt, de vader, de moeder of beiden. LEES MEER >>>

 

 

.

Release 2019-1 / TREMA 2019-1
In deze release zijn de nieuwe tarieven voor 2019 beschikbaar.  Op 29 december is het nieuwe rapport Alimentatienormen gepubliceerd met als bijlage de nieuwe tarieven 2019. De belangrijkste wijzigingen betreffen de hoogte van de bedragen in de behoeftetabel van de kosten van de kinderen, de berekening van de ouderen korting en de afbouw van Wet Hillen. Verder zijn de meeste tarieven in 2019 op de gebruikelijke wijze een beetje verhoogd of verlaagd, het betreffen hier relatief kleine wijzigingen.

 

LEES MEER – AanpassingenRapport Alimentatienormen 2019-1 >>>
LEES MEER –  De nieuwe tarieven 2019 >>>

 

.