De nieuwe tarieven 2019

Op 28 december is het nieuwe rapport Alimentatienormen gepubliceerd met als bijlage de nieuwe tarieven 2019. De belangrijkste wijzigingen betreffen de hoogte van de bedragen in de behoeftetabel van de kosten van de kinderen, de berekening van de ouderen korting en de afbouw van Wet Hillen. Verder zijn de meeste tarieven in 2019 op de gebruikelijke wijze een beetje verhoogd of verlaagd, het betreffen hier relatief kleine wijzigingen.

 

AANGEPASTE BEHOEFTETABEL 2019

Lange tijd zijn de percentages met het eigen aandeel in de kosten van de kinderen niet geactualiseerd. In december 2018 heeft het CBS de kosten van kinderen geactualiseerd op basis van het budgetonderzoek 2015. Het betreft de feitelijke uitgaven aan kinderen als percentage van de totale bestedingen van huishoudens. Uit het budgetonderzoek volgt dat de kosten van minderjarige kinderen voor 1, 3 en 4 kinderen iets lager uitvallen en de kosten voor 2 kinderen iets hoger uitvallen.

Ook wordt in de nieuwe tabel voortaan rekening gehouden met een correctie van de premie zorgverzekering. In het verleden is hier nooit rekening mee gehouden omdat na de invoering het huidige zorgstelsel de percentages niet meer zijn geactualiseerd. Het gevolg is dat het aandeel in de kosten van de kinderen lager uitvalt.

Verder is de kinderbijslag 2019 behoorlijk gestegen ten opzichte van 2018. Het bedrag dat kinderen maandelijks kosten, wordt in de behoeftetabel verminderd met de kinderbijslag die door ouders wordt ontvangen. Deze stijging verlaagt dus  het eigen aandeel van de ouders zelf in de kosten van de kinderen.

Bedragen kinderbijslag 2019 (1 jan t/m juni 2019) 2018 (1 juli t/m dec 2018)
0 t/m 5 jaar 219,97 202,23
6 t/m 11 267,10 245,57
12 t/m 17 314,24 288,90

 

De behoeftetabel 2019 van de kosten van de kinderen valt dus in vergelijking met voorgaande jaren veel lager uit. En bij de lage inkomens is het relatieve verschil groter dan bij hogere inkomens.  Voor het gebruik van de tabellen doet de Expertgroep Alimentatie de volgende aanbevelingen:

  • De nieuwe behoeftetabellen (2019) zijn alleen van toepassing in gevallen dat partijen na 1 januari 2019 uit elkaar zijn gegaan. Zijn partijen uit elkaar gegaan vóór 1 januari 2019, dan gelden de oude tabellen.
  • De inwerkingtreding van de nieuwe tabellen levert op zichzelf geen wijziging van omstandigheden op als bedoeld in artikel 1:401 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW).
  • De inwerkingtreding van de nieuwe tabellen maakt op zichzelf niet dat de eerder vastgestelde of overeengekomen behoefte van aanvang af niet aan de wettelijke maatstaven heeft voldaan (artikel 1:401 lid 4 BW), dan wel met grove miskenning van de wettelijke maatstaven is aangegaan (artikel 1:401 lid 5 BW).
    Link:  de Behoeftetabel 2019 >>>

 

 

BELASTINGTARIEVEN BOX I
In 2019 wordt de eerste stap gemaakt naar het twee schijven stelsel. De 1ste gaat van 36,55% naar 36,65% , de 2de en 3de schijf dalen van 40,85% naar 38,1% en de 4de schijf daalt van 51,95% naar 51,75%.

Link: Belastingdienst -Op weg naar een tweeschijvenstelsel

 

OUDERENKORTING
De ouderenkorting verliest dit jaar zijn harde overgang. Voorheen kon één euro extra inkomen tot gevolg kon hebben dat men  € 1.346 meer belasting moest betalen. Nu komt er een wat meer geleidelijke overgang. Vanaf een verzamelinkomen van  € 36.783 wordt de ouderenkorting afgebouwd naar nul bij een inkomen van circa € 47.423.

Link: Belastingdienst – Heffingskorting voor AOW-gerechtigden

 

AFBOUW WET HILLEN
Als men geen of weinig hypotheek heeft op de eigen woning voorkwam de Wet Hillen dat men door het eigenwoningforfait een bijtelling kreeg. Dit jaar (2019) komt hier een einde aan en wordt de Wet Hillen in 30 jaar afgebouwd naar nul. In 2019 krijgen mensen die geen hypotheekrenteaftrek (meer) hebben een bijtelling gelijk aan 3,33% van het eigenwoningforfait. In 2020 het dubbele, etc. Mensen die hun hypotheek (bijna helemaal) hebben afgelost worden hier de dupe van, vandaar dat deze wijziging ook ‘aflosboete’ genoemd wordt.

Link: Belastingdienst – geen of kleine eigenwoningschuld (Wet Hillen)