Partneralimentatie is niet bedoeld om te kunnen voorzien in de kosten van de kinderen

De feiten

Uit het huwelijk tussen M en V zijn twee (nu nog minderjarige) kinderen geboren, over wie zij gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen. In 2020 wordt het huwelijk door echtscheiding ontbonden. In hun echtscheidingsconvenant hebben partijen over en weer afstand gedaan van een eventueel recht op partneralimentatie, omdat beiden in staat zijn in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Deze afspraak kan bij rechterlijke uitspraak worden gewijzigd op grond van een wijziging van omstandigheden, zo staat in het convenant.

 

Het geschil

V verzoekt de rechtbank de door M aan haar te betalen partneralimentatie vast te stellen op € 263 per maand. Volgens V is sprake van een wijziging van omstandigheden op grond waarvan de in het echtscheidingsconvenant opgenomen partneralimentatieafspraak kan worden gewijzigd. M betwist dat.

 

Beoordeling

De rechtbank overweegt als volgt. Uit de door M overgelegde mailwisseling blijkt dat de mediator, die het convenant heeft opgesteld, partijen heeft gevraagd of zij definitief willen afzien van partneralimentatie, of dat zij de deur op een kier willen laten. V reageerde hierop met: ‘Wat mij betreft laten we de partneralimentatie in bijzondere situaties op een kier in het belang van de kids. Bij bewuste werkloosheid etc niet. (weet niet of dat een optie is).’ De vraag die partijen verdeeld houdt, is of sprake is van een bijzondere situatie.

Volgens V was het de bedoeling dat partijen de kinderen konden blijven geven wat zij financieel nodig hebben. Zij kan de kinderen nu echter financieel minder geven dan ten tijde van het huwelijk en de tussen partijen gemaakte afspraak over de partneralimentatie. Wat de bedoeling was van de gemaakte partneralimentatieafspraak, of wat valt onder ‘bijzondere situaties’, weet zij niet. Bij het maken van bedoelde afspraak was V zelfstandig ondernemer en werd uitgegaan van een fictief inkomen. Sinds medio 2021 werkt zij echter in loondienst, aldus V. Volgens M is als bijzondere omstandigheid alleen bedoeld dat één van partijen geen inkomen uit arbeid meer kan genereren en om die reden een uitkering ontvangt.

Met inachtneming van het Haviltex-criterium vindt de rechtbank, gelet op de uitleg van partijen, dat onvoldoende is gebleken dat er sprake is van een wijziging van omstandigheden die meebrengt dat de afspraak over de partneralimentatie moet worden gewijzigd. Partneralimentatie is niet bedoeld om te kunnen voorzien in de kosten van de kinderen. Uit de berekeningen met betrekking tot de kinderalimentatie blijkt dat partijen samen voldoende draagkracht hebben om volledig in de kosten van de kinderen te voorzien. Er is dan ook geen sprake van een situatie waarin de kinderen iets te tekort komen. Daar komt nog bij dat V niets heeft aangevoerd tegen de stelling van M over wat volgens hem is bedoeld als ‘bijzondere situatie’ op grond waarvan de afspraak over de partneralimentatie kan worden gewijzigd. De rechtbank wijst het verzoek af.

 

Rechtbank Midden-Nederland 2 juni 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:2660 (publicatie 18 augustus 2023)