Hulp bij complexe scheidingen nog in plan- en ontwikkelfase

Hoe ver zijn gemeenten in hun aanpak van complexe scheidingen? Ofwel: het signaleren van problemen bij echtscheidingen en het organiseren van een degelijk hulpaanbod? Uit het eindrapport Stand van zaken gemeenten – Scheiden zonder Schade blijkt dat nog geen 10% daadwerkelijk beleid voert. Zo’n 80% zit nog in de plan- of ontwikkelfase.

 

Om zo min mogelijk kinderen de dupe te laten worden van de scheiding van hun ouders werd, vanuit twee ministeries en in samenwerking met de VNG, twee jaar geleden het uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade in het leven geroepen. In dat kader kwam afgelopen november de handreiking Hoe kunnen gemeenten scheidende ouders en hun kinderen helpen beschikbaar.

 

Vooral nog plannen

In opdracht van Scheiden zonder Schade onderzocht het bureau Significant Public waar gemeenten staan in hun aanpak van relatie- en scheidingsproblematiek, waar zij zoal tegen aanlopen en welke ondersteuningsbehoeften zij hebben. De eindrapportage geeft antwoord op deze vragen, op basis van vragenlijst die de lokale overheden invulden.

Ruim 80% van de ondervraagde gemeenten werkt aan een aanpak voor relatie- of scheidingsproblematiek. De helft daarvan is nog niet verder gekomen dan het plan. Slechts 7% heeft daadwerkelijk een duidelijke aanpak geïmplementeerd en werkt momenteel aan ‘borging’ hiervan.

 

Aanpak complexe scheidingen

36% van de gemeenten is vergevorderd in de ontwikkeling, de fase waarin plannen worden geïmplementeerd. 12% verkeert nog in ‘de verkennende fase’. Een kleine minderheid (4%) geeft aan zich ‘bewust te zijn’ van het thema, maar in het geheel nog geen concrete actie op het ontwikkelen van beleid te hebben ondernomen.

Gemeenten met 50.000 tot 100.000 inwoners zijn over het algemeen het verst in hun beleidsontwikkeling. Bijna 40% hiervan heeft plannen in een vergevorderd stadium en werkt aan implementatie. Bijna de helft werkt een plan uit hoe de aanpak vorm te geven en zet hier al stappen in.

 

Grote achterblijvers

Bij de gemeenten met meer dan 100.000 inwoners (de zogeheten G40) zegt 1/3 ‘vergevorderd’ te zijn in de ontwikkeling. Maar opvallend is dat géén van hen een duidelijke aanpak heeft geïmplementeerd en werkt aan het borgen daarvan voor de toekomst.

Bij de kleine en middelgrote gemeenten hebben respectievelijk 8 en 9% een duidelijk beleid geïmplementeerd. De gemeenten die nog geen concrete acties hebben ondernomen, tellen allemaal minder dan 50.000 inwoners.

 

Bron: Gemeente.nu