Debat Eerste Kamer over wetsvoorstel Herziening partneralimentatie

Dinsdag 14 mei behandelde de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel Wet herziening partneralimentatie. Hiermee wordt de duur van de partneralimentatie de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar. Dinsdag 21 mei wordt over het wetsvoorstel gestemd.

Eerste Kamer
Het merendeel van de fractiewoordvoerders was met de indieners van mening dat herziening van de bestaande regeling uit 1994 nodig is. Toch uitten zij nog wel hun zorgen op bepaalde punten. Vooral de uitzonderingen die in het wetsvoorstel is gemaakt, leidden tot vragen van de senatoren. Waar de indieners Van Wijngaarden (VVD), Kuiken (PvdA) en Groothuizen (D66) zeiden uit te gaan van de beginselen van rechtvaardigheid en geleidelijkheid bij inwerkingtreding van het wetsvoorstel, stelden met name het CDA, de PvdA en de ChristenUnie vragen bij de uitwerking ervan voor vrouwen met jonge kinderen en ouderen. Senator Vlietstra (PvdA): ‘We zien dat de wet kan dienen als stok achter de deur, maar we denken dat er meer nodig is om tot economische zelfstandigheid te komen.’ Senator Van Rij (CDA): ‘Het wetsvoorstel geeft een aantal oplossingen, maar mijn fractie is nog niet overtuigd dat de schrijnende gevallen geholpen zijn.’ Senator Bikker (CU): ‘Ik mis de onderbouwing of de economische zelfstandigheid verbeterd gaat worden met dit wetsvoorstel.’
De VVD en D66 toonden zich voorstander van het wetsvoorstel, evenals minister Dekker (Rechtsbescherming): ‘Het kabinet vindt dat bij de weging een lange alimentatieduur nadelig kan werken voor de economische zelfstandigheid van met name vrouwen.’ Op voorstel van de initiatiefnemers zegde de minister toe dat er een tussentijdse evaluatie komt na vijf jaar, in plaats van de voorgestelde acht jaar.

Over het wetsvoorstel
Dit initiatiefvoorstel beperkt de duur van de partneralimentatie. Hiermee wordt de duur van de partneralimentatie de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Daarop zijn twee wettelijke uitzonderingen: langdurige huwelijken en huwelijken met jonge kinderen.
Met dit voorstel worden bij huwelijken langer dan 15 jaar, waarbij de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaar lager is dan de AOW-leeftijd, de duur van de partneralimentatie maximaal 10 jaar. Alimentatiegerechtigden van 50 jaar en ouder die langer dan 15 jaar zijn getrouwd, hebben recht op 10 jaar alimentatie. Deze extra maatregel vervalt na zeven jaren. Bij huwelijken met kinderen, die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt, wordt de duur van de partneralimentatie maximaal 12 jaar.
In het voorstel is een hardheidsclausule voor schrijnende gevallen opgenomen en is voorzien in overgangsrecht. Ook worden de berekeningen van de behoefte en draagkracht, die aan de beschikking over het verstrekken van levensonderhoud ten grondslag liggen, verstrekt aan de verzoeker en de in de procedure verschenen belanghebbenden.

Stemming
Dinsdag 21 mei stemt de Eerste kamer over het wetsvoorstel.

Bron: Eerste Kamer