Tegemoetkomingsregeling gesubsidieerde toevoegingenpraktijk van advocaten, mediators en bijzondere curatoren COVID-19-crisis

Minister Dekker voor Rechtsbescherming heeft de Tegemoetkomingsregeling gesubsidieerde toevoegingenpraktijk van advocaten, mediators en bijzondere curatoren COVID-19-crisis gepubliceerd.
Dit betreft een tijdelijke beleidsregel tot tegemoetkoming in de afname van toevoegingen, toegekende extra uren en piketmeldingen van de gesubsidieerde toevoegingenpraktijk van advocaten, mediators en bijzondere curatoren gedurende de COVID-19-crisis betreffende het uitvoeringsjaar 2020.
Voor de sociale advocatuur (waaronder begrepen advocaten, mediators en bijzondere curatoren die ingeschreven staan bij de Raad voor Rechtsbijstand) was in maart 2020 een extra voorschotregeling (Ondersteuningsregeling gesubsidieerde toevoegingenpraktijk van advocaten en mediators COVID-19-crisis) getroffen. Die huidige extra voorschotregeling van de Raad voor Rechtsbijstand van 31 maart 2020 voorziet weliswaar in liquiditeit (uitgaande van 100% terugbetaling in viermaandelijkse termijnen vanaf 1 januari 2021) maar biedt geen oplossing voor een afname in toevoegingen die niet meer wordt ingehaald. Aanvullende maatregelen om sociaal advocaten, mediators en bijzondere curatoren hierin tegemoet te komen zijn dan ook als vangnet nodig. Daarin wordt met deze regeling voorzien.
Indien de vergoeding van de afgegeven toevoegingen, toegekende extra uren en piketmeldingen in het jaar 2020 minder dan 80% bedraagt ten opzichte van het jaar 2019, wordt een tegemoetkoming toegekend van 80% van de afname van die vergoeding. Daarbij wordt geen tegemoetkoming toegekend over de eerste 20% van de afname van die vergoeding. Onder afgegeven toevoegingen worden verstaan de afgegeven reguliere toevoegingen, mediationtoevoegingen en lichte adviestoevoegingen. De vergoeding is gemaximeerd tot ten hoogste een afname van de vergoedingen tot de percentuele gemiddelde vermindering van het aantal afgegeven toevoegingen, toegekende extra uren en piketmeldingen van het rechtsgebied dat de grootste vermindering laat zien in het jaar 2020 ten opzichte van 2019. Hiervoor geldt de volgende onderverdeling: asielrecht, bestuursrecht, civielrecht, regulier straf, ambtshalve straf. De tegemoetkoming bedraagt in ieder geval ten hoogste € 40.000.
De generieke TOGS-regeling wordt in algemene zin ontoereikend geacht voor de sociale advocatuur. In de uitzonderlijke gevallen dat een beroep op de TOGS-regeling mogelijk is voor een advocaat, mediator of bijzondere curator, is het dan ook onwenselijk om zij die reeds een tegemoetkoming op grond van de TOGS-regeling hebben ontvangen, geheel uit te sluiten van het toepassingsbereik van deze regeling. Hetzelfde geldt voor andere generieke steunmaatregelen. Geen tegemoetkoming wordt toegekend indien de advocaat, mediator of bijzondere curator de afname van de vergoedingen uit de gesubsidieerde rechtsbijstand kan compenseren met een stijging van de omzet uit een commerciële praktijk. Bij de aanvraag dient te worden verklaard of dat het geval is.
De op grond van deze regeling toegekende tegemoetkoming is inclusief btw. Ook het in art. 5, derde lid, genoemde maximum en de in art. 5, zesde lid, genoemde gemiddelde tarieven betreffen bedragen inclusief btw.

Besluit van 9 juni 2020, nr. 2928566

Bron : NDFR