Inwerkingtreding Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 verschuift naar 2022

De beoogde inwerkingtreding van de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 verschuift van 1 januari 2021 naar 1 januari 2022.
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft dit aan de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel zal hiertoe per nota van wijziging worden aangepast. De Kamer had laten weten het wetsvoorstel pas na het zomerreces te zullen behandelen. Het is wenselijk dat voor scheidende partijen en scheidingsprofessionals geruime tijd vóór de scheiding duidelijk is welke gevolgen de scheiding heeft voor het pensioen, en welk regime van pensioenverdeling van toepassing is (de huidige wet of de nieuwe wet). Voor pensioenuitvoerders moet er voldoende voorbereidingstijd zijn om hun werkwijzen en administraties aan te passen. Gelet op het bovenstaande meldt de minister dat de beoogde inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel wordt verschoven naar 1 januari 2022. Hij hoopt kort na het zomerreces met de Kamer de behandeling van het wetsvoorstel te kunnen voortzetten, zodat men op tijd duidelijkheid kan bieden aan scheidende partijen en overige belanghebbenden.

Artikel 18d, Wet LB 1964
Brief van 21 april 2020, nr. 2020-0000051471