Betekent instemming ook kennishebben van?

Onlangs werd het Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer eindelijk bekend. Bij de afschaffing van het pensioen in eigen beheer (PEB) is een belangrijke rol weggelegd voor de partner van de directeur-grootaandeelhouder (dga). Of de partner zelf ook weet heeft van deze belangrijke rol is maar zeer de vraag.

Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer

In het wetsvoorstel dat op Prinsjesdag jl. naar de Tweede Kamer is verzonden, wordt vanaf 2017 de opbouw van PEB afgeschaft. Voor het al opgebouwde PEB kan gebruik worden gemaakt van een tijdelijke faciliteit om

  • Het PEB met korting af te kopen; of
  • Het PEB om te zetten in een oudedagsverplichting.

Bij afkoop of omzetting wordt eerst de waarde in het economisch verkeer van de pensioenaanspraken verminderd naar de fiscale waarde van de pensioenaanspraken. Hierover is geen fiscale heffing verschuldigd. Voorwaarde voor de dga om gebruik te mogen maken van deze mogelijkheden, is de uitdrukkelijke instemming van de partner met de beëindiging van het opgebouwde PEB. Als de partner niet akkoord gaat met deze wijziging, moet het PEB op de balans van de bv blijven staan. Met “partner” wordt overigens ook de gewezen partner bedoeld. Om het nog eenvoudiger te maken.

Lees meer over het wetsvoorstel

Instemming of toch niet?

Indien de partner heeft ingestemd met de beëindiging, maar achteraf blijkt dat de partner niet voldoende geïnformeerd is over de consequenties van de instemming, kan deze instemming later bij een scheiding ter discussie worden gesteld. Begin dit jaar is in een uitspraak van Hof Amsterdam aangegeven dat kan worden teruggekomen op onderling gemaakte ondertekende scheidingsafspraken tussen man en vrouw. In die situatie had de vrouw afstand gedaan van pensioenverevening, terwijl haar niet concreet en nauwkeurig voor ogen stond wat zij prijsgaf. Het Hof oordeelde daarom dat de uitsluiting van pensioenverevening in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was. De uitsluiting van pensioenverevening werd niet van toepassing verklaard.

Lees meer over de uitspraak van het Hof in de Kennisbank Personen- en familierecht

Niet alleen instemmen maar ook informatieplicht

De partner moet daarom van te voren geïnformeerd worden over de consequenties van het instemmen met de beëindiging van het PEB. Bij voorkeur door een eigen adviseur. En er moeten goede afspraken worden gemaakt tussen de partner en de dga om tot een passende compensatie te komen voor het verlies aan rechten voor de partner. De partner heeft immers na beëindiging van het PEB na een scheiding geen recht meer op toepassing van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding als het pensioen is afgekocht of is omgezet in een oudedagsverplichting. Een eventuele verrekening zal dan afhankelijk zijn van het huwelijksvermogensregime.

Actieve voorlichting

Ik betwijfel ten zeerste of alle partners van dga’s zo geïnformeerd gaan worden dat alle consequenties van de beëindiging van het PEB voor hem/haar voldoende duidelijk zijn. Er zijn al Kamervragen gesteld of de regering voornemens is aan actieve voorlichting in de richting van de partners te doen. Meer ruchtbaarheid ten aanzien van dit punt lijkt me wel het minste wat hieraan gedaan kan worden.

 

Auteur: mr. J.P.M Dekker