Onderwerpen uit Kennisbank Personen- en familierecht

Altijd up to date met Kennisbank Personen- en familierecht

De Kennisbank Personen- en familierecht bevat alle relevante onderwerpen waar u mee te maken heeft als professional. Op deze pagina vindt u een kleine greep uit de onderwerpen welke wij uitgebreid behandelen in de kennisbank.

Informatie over voorwaarden voor adoptie

Een adoptieverzoek kan alleen worden toegewezen als de adoptie in het kennelijk belang van het kind is (en aan de voorwaarden van artikel 1:228 BW is voldaan), aldus het derde lid van artikel 1:227 BW.

Wettelijke maatstaven voor alimentatiebepaling

De wettelijke maatstaven voor het vaststellen van alimentatie zijn niet voor alle onderhoudsverplichtingen dezelfde. In dit artikel worden de maatstaven per categorie onderhoudsverplichting besproken.

Nederlands Internationaal Huwelijksvermogensrecht

Het Nederlands internationaal huwelijksvermogensrecht geeft voor de Nederlandse autoriteiten en rechtsbeoefenaars de regels aan de hand waarvan kan worden vastgesteld welk recht – het Nederlandse of buitenlandse materieel recht – het huwelijksvermogen van een echtpaar beheerst.

Pensioenrechten bij scheiding

Pensioenrechten spelen een belangrijke rol bij echtscheiding en scheiding van tafel en bed. Zij vertegenwoordigen vaak een aanzienlijke vermogenswaarde en zijn een bron van (toekomstig) inkomen bij ouderdom, overlijden of arbeidsongeschiktheid.

Toepasselijk recht echtscheiding

Het toepasselijke recht op de huwelijksontbinding (echtscheiding, de scheiding van tafel en bed, ontbinding huwelijk na scheiding van tafel en bed; hierna wordt alleen van echtscheiding gesproken) wordt bepaald door het Nederlandse commune internationaal privaatrecht.

Fiscale gevolgen echtscheiding

Op grond van artikel 5a, lid 4, AWR wordt een persoon niet meer als partner aangemerkt indien: Een verzoek tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed is ingediend, en de persoon niet meer op hetzelfde woonadres in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens of een soortgelijke buitenlandse administratie staat ingeschreven als belastingplichtige.

Alimentatie IPR

Bij de kwestie van de rechtsmacht gaat het in deze bijdrage om de internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter ter zake van alimentatiegeschillen.

Jeugdhulp

Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor een herkenbare en laagdrempelige organisatie van jeugdhulp voor jeugdigen, ouders en professionals (art. 2.6 lid 1 Jeugdwet).

Erkenning kind

Op 1 april 1998 is de regeling van de erkenning op bepaalde punten (belangrijk) gewijzigd. Dit betreft met name de voor een erkenning vereiste toestemmingen (art. 1:204 BW) en de mogelijkheid een erkenning te laten vernietigen (art. 1:205 BW).

Rechten en plichten echtgenoten

Titel 6 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek bestaat uit de artikelen 1:81 tot en met 1:92aBW en beschrijft de rechten en plichten van echtgenoten.

Bijstandsverhaal na echtscheiding

De gemeente oefent bij verhaal van bijstand een eigen, op publiekrecht gegronde, bevoegdheid uit. Daarbij treedt zij niet op namens de bijstandsontvanger, zij oefent een eigen in de Participatiewet neergelegde bevoegdheid uit.

Ondernemer zijn en alimentatie

Voordat wordt ingegaan op de inhoud van de financiële gegevens is het raadzaam allereerst te bepalen welke gegevens nodig zijn om het inkomen van de ondernemer vast te stellen ten behoeve van de vaststelling van zijn draagkracht.

Het procesrecht in zaken betreffende minderjarigen

Bij wet van 7 juli 1994, die in werking trad op 1 april 1995, werd het familieprocesrecht grondig gewijzigd en sterk geüniformeerd. De tot dan bestaande regeling besloeg ongeveer 160 artikelen en werd teruggebracht tot ongeveer 17 artikelen.