DUUR PARTNERALIMENTATIE

 

.

Op 1 januari 2020 is de Wet herziening partneralimentatie in werking getreden. Deze wet geldt alleen voor nieuwe scheidingen waarvan het verzoekschrift op of na 1 januari 2020 wordt ingediend.

 

De hoofdregel is dat de duur van de partneralimentatie gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar.

 

Op deze hoofdregel zijn een aantal uitzonderingen, namelijk:

 

  • Indien op het tijdstip van indiening van het verzoek tot echtscheiding de duur van het huwelijk langer is dan 15 jaar en de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaren lager is dan de AOW gerechtigde leeftijd, eindigt de verplichting tot het verstrekken van partneralimentatie niet eerder dan op het tijdstip, waarop de alimentatiegerechtigde de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereik
  • Indien op het tijdstip van indiening van het verzoek tot echtscheiding de duur van het huwelijk langer is dan 15 jaar en de alimentatiegerechtigde geboren is op of voor 1 januari 1970 en diens leeftijd meer dan 10 jaar lager is dan de AOW gerechtigde leeftijd, dan eindigt de verplichting tot het verstrekken van partneralimentatie na 10 jaar. Deze uitzondering komt wel na 7 jaar te vervallen na inwerkingtreden van de wet.
  • Indien de uit het huwelijk van partijen geboren kinderen de leeftijd van 12 jaar nog niet bereikt hebben, dan eindigt de verplichting tot het verstrekken van partneralimentatie pas als het jongste kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt (dus maximaal 12 jaar)
  • Bij samenloop van de omstandigheden, dan geldt de langste termijn.

 

Hardheidsclausule
De nieuwe wet introduceert een iets lichter toetsingskader voor een verlengingsverzoek na afloop van de termijn. Voor schrijnende gevallen kan de duur van de partneralimentatie langer zijn. In het amendement van Van Nispen en Van Dam wordt meer duidelijkheid gegeven aan welke gevallen hier gedacht kan worden:
• Alimentatiegerechtigden die voor of tijdens het huwelijk arbeidsongeschikt of ziek zijn geworden;
• Alimentatiegerechtigden die kunnen aantonen dat zij er alles aan hebben gedaan om hun achterstand op de arbeidsmarkt, die het gevolg was van keuzes en taakverdeling binnen het huwelijk, in te lopen maar er desondanks niet in zijn geslaagd;
• Alimentatiegerechtigden die de zorg dragen voor een gehandicapt of ernstig ziek (minder- of meerderjarig) kind, of die langdurig en intensief belast zijn met mantelzorg voor andere (schoon)familieleden.

Onderstaande beslisboom en calculator helpt u met het bepalen van de duur van de partneralimentatie ?