020 515 9515

Volg onze maandelijkse blog!

Meld je aan voor de nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn en Twitter

Verhoogde schenkingsvrijstelling per 1 januari 2017 Blog januari, geschreven door Ijvonne de Jong

Om de woningmarkt en de bouwsector te stimuleren gold in het jaar 2013 en 2014 de verhoogde vrijstelling voor de schenking van € 100.000. De vrijstelling was -ondanks het grote succes- van tijdelijke aard.
De regering rechtvaardigt het opnieuw invoeren van de verhoogde schenkingsvrijstelling voor zover de schenking betrekking heeft op een eigen woning. Per 1 januari 2017 is de schenkingsvrijstelling van € 100.000 dan ook weer van kracht. De ratio van de ‘hernieuwde’ vrijstelling is thans om -vanuit internationaal perspectief bezien- de forse eigenwoningschuld van de Nederlandse huishoudens te verminderen.

Lees verder

Modernisering personenvennootschappen Blog december, geschreven door Ijvonne de Jong

Komt er mogelijk toch een nieuwe regeling omtrent de personenvennootschappen? Eerdere voorstellen hebben het niet gehaald. Echter, heeft de werkgroep personenvennootschap-pen, onder leiding van prof. mr. M. Van Olffen, niet stilgezeten. De werkgroep heeft recentelijk een nieuw voorstel gepresenteerd om de personenvennoot-schappen nieuw leven in te blazen.

Lees verder

 

Betekent instemming ook kennis hebben van? Blog november, geschreven door mr. J.P.M. Dekker

Onlangs werd het Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer eindelijk bekend. Bij de afschaffing van het pensioen in eigen beheer (PEB) is een belangrijke rol weggelegd voor de partner van de directeur-grootaandeelhouder (dga). Of de partner zelf ook weet heeft van deze belangrijke rol is maar zeer de vraag

Lees verder

 

Reparatie bedrijfsopvolgingsregeling Successiewet 1956 Blog oktober, geschreven door Ijvonne de Jong

Het Ministerie van Financiën heeft op 1 juli 2016 in een nieuwsbericht aangekondigd dat het kabinet op Prinsjesdag een wetsvoorstel zal sturen naar de Tweede Kamer om een onbedoelde verruiming van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet 1956 te repareren.

De reparatie houdt -kort gezegd- in dat de uitleg en de werkwijze die de Belastingdienst hanteert wettelijk worden vastgelegd.
Lees verder

Scheiden zonder rechter Blog september, geschreven door Soumaya Kerroum & Hans Kurvers

Het is een mooi droombeeld om een huwelijk aan te gaan met je grote liefde, maar helaas stranden ook veel huwelijken in een echtscheiding. In 2014 eindigden volgens de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek 35.000 huwelijken in een echtscheiding. Van dit aantal zijn er in 2014 15.503 echtscheidingen zonder minderjarige kinderen. Nederland kent momenteel een echtscheidingsprocedure waarbij de tussenkomst van de rechter en de bijstand van een advocaat verplicht is. Sinds 1993 wordt er in Nederland gepleit om een echtscheidingsprocedure in te voeren zonder rechter, de zogenaamde administratieve scheiding. De wens om een administratieve echtscheiding in te voeren, blijkt nog steeds te bestaan. Op 18 december 2014 is namelijk het wetsvoorstel Scheiden zonder rechter ingediend bij de Tweede Kamer om een administratieve echtscheiding mogelijk te maken.

Lees verder

Nieuwe regels omtrent het aanvaarden van een nalatenschap Blog augustus, geschreven door Ijvonne de Jong

Om erfgenamen beter te beschermen tegen onverwachte schulden na een zuivere aanvaar-ding heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie op 11 juni 2015 het wetsvoorstel “Wet bescherming erfgenamen tegen schulden” (34 224) ingediend.

Het wetsvoorstel houdt in dat artikel 4:192 lid 1 BW wordt gewijzigd en dat artikel 4:194a BW wordt toegevoegd. De Tweede Kamer heeft op 19 mei 2016 ingestemd met het wetsvoorstel. In navolging heeft de Eerste Kamer op 7 juni 2016 het wetsvoorstel zonder beraadslaging aangenomen. Het wetsvoorstel zal op 1 september 2016 in werking treden.

Lees verder

Seksevermelding op officiële documenten is echt niet altijd nodig Blog juli, geschreven door Sjaak Jansen

Samen met Zweden en Denemarken is Nederland het minst homofobe land van Europa, aldus meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau op 12 mei 2016. Ik geloof het graag. En ook voor transgenders is ons land zeer welwillend: anders dan in veel andere landen is het, om de vermelding van het geslacht (M/V) in de geboorteakte te wijzigen en daardoor in het maatschappelijk verkeer, en met name door overheidsinstanties, conform dat nieuwe geslacht tegemoet te worden getreden, niet nodig dat de betreffende persoon fysiek aan het verlangde geslacht is aangepast en onvruchtbaar is gemaakt. Dit heeft alles met mensenrechten van doen, maar het heeft wel nog heel wat voeten in de aarde gehad voordat op 1 juli 2014 die vereisten in het Burgerlijk Wetboek (art. 1:28 t/m 28c) konden worden geschrapt (zie uitvoeriger daarover bijv. FJR 2014/17).
Lees verder

Wetsvoorstel Wet registermediator is ingetrokken Blog juni, geschreven door Tanya Kreeftenberg

Met het initiatiefwetsvoorstel Wet registermediator (33 722) zou een wettelijke basis geschapen worden voor een register van mediators. De bedoeling was om een register te creëren, waarin uitsluitend mediators worden ingeschreven die voldoen aan specifieke eisen ten aanzien van kwaliteit en integriteit. Inschrijving in het register vereist psychologische, communicatieve en juridische competenties. Met het vertrek van indiener Van der Steur uit de kamer is dit voorstel helaas ingetrokken, evenals het initiatiefwetsvoorstel 33 723 ter bevordering van mediation. De wetsvoorstellen voorzagen immers in een dringende behoefte..

Lees verder